Obra Civil i Edificació

.Obra Civil i Edificació.
 .

La topografia és un element essencial en la majoria dels projectes. Cada dia es requereix més precisió i rapidesa a l’hora de realitzar un treball. Som experts en obra civil i edificació. Podem solucionar qualsevol problema que se’ns plantegi en una obra, des de les fases inicials com són la definició i encaix de projectes d’urbanització i/o edificació com el seguiment d’obres d’urbanització, l’observació de moviments d’estructures (proves de càrrega, desviaments, desplaçaments…), replanteig d’obra, plànols as built de fi d’obra, muntatge de Naus Industrials, cubicacions de moviments de terra, anivellacions de precisió, replanteig de les diferents capes del ferm, marcatge d’excavació per fonaments, marcatge de peus i caps de talussos…

 .

Assistència tècnica pel control geomètric de qualsevol tipus d’obra.

.

L’assistència tècnica pel control geomètric de qualsevol tipus d’obra té com a objectiu controlar i reflectir sobre el terreny la informació que contenen els plànols d’un projecte constructiu (edificació, infraestructures, energies renovables …) Es realitzen comprovacions de forma rutinària durant tot el temps que dura una obra i més especialment durant les primeres fases d’aquestes, ja que una errada en el procés constructiu inicial pot portar a un increment de costos important.

.

Disseny i definició d’eixos de vials (rasants, plantes…)

.

Definim i dissenyem qualsevol tipus d’eix tant en planta com en alçat per adequar un projecte constructiu a la realitat del terreny ja siguin vials per carreteres, camins, carrers, vies de tren o cremallera…

.

Cubicació i optimització de moviments de terres.

.

Realitzem la comparació entre dos terrenys amb el mateix origen però en diferents fases de modificació de la superfície. Aquests plànols són la diferència entre un terreny origen o natural i el terreny modificat o teòric per una excavació o un terraplenat.
Aquest càlcul de moviment de terres servirà per a determinar el volum extret o aportat de material en un terreny ja sigui tant en arquitectura (projectes d’habitatges i explanacions) com en enginyeria (projectes de traçats de carreteres, talussos etc)

Anuncis